Kulturna politika odozdo: Rekli su o Kodeksu

Na javnim konzultacijama u Dubrovniku, Rijeci, Karlovcu, Čakovcu, Splitu i Puli s predstavnicima lokalnih uprava, civilnog društva i širom javnošću raspravljeni su ključni elementi Kodeksa.

Već više od deset godina koncept sudioničkog upravljanja u kulturi primjenjuje se u Zagrebu, Karlovcu, Čakovcu, Splitu, Rijeci, Dubrovniku i Puli, a u novije doba u Hvaru, Svetom Filipu i Jakovu, Koprivnici. Tamo se razvijaju društveno-kulturni centri (Pogon, Hrvatski dom, Kreativno edukativni centar Murai, Dom mladih, Filodrammatica, Lazareti, Društveni centar Rojc, Fabrika 35, Kino, FUNK) kao novi oblici kulturnih institucija. Radi se o neinstitucionaliziranoj praksi koja nema dostatnu podršku zakonodavnog i policy okvira za svoj razvoj.

U sklopu projekta Kulturna politika odozdo formirana je radna grupa koja je uključila istraživače i praktičare u području kulturnih politika te stručnjake za anti-korupciju i transparentnost, te je u kolaborativnom procesu izrađen Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva. Cilj je Kodeksa osnivačima civilno-javnih partnerstava dati smjernice za uspostavu civilno-javnog partnerstva, preporuke ustrojstva i upravljačkih procesa te preporuke mjera koja osiguravaju transparentnost i etičnost rada. Cilj Kodeksa nije propisati jedan model za sve primjere suradnji civilnog i javnog sektora već upravo iz njih izvesti zaključak o preduvjetima uspješnosti civilno-javnog partnerstva i pretpostavkama za njegov razvoj u interesu svih uključenih.

Od lipnja do listopada 2022. radna skupina za izradu Kodeksa predstavila je dokument na javnim tribinama u Dubrovniku, Rijeci, Karlovcu, Čakovcu, Splitu i Puli. U konzultativnom procesu sa predstavnicima lokalnih uprava spomenutih gradova, akterima civilnog društva koji sudjeluju u upravljanju infrastrukturom za kulturne i društvene djelatnosti te zainteresiranom javnošću raspravljeni su ključni elementi predloženog Kodeksa dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva te predloženi mogući smjerovi njegove upotrebe i nadogradnje.

Audio zapis je objavljen u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje. Projekt je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog zapisa isključiva je odgovornost udruge Kurziv.

Projekt Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Nositelj projekta je Operacija grad (Zagreb), a partneri Savez udruga Klubtura (Zagreb), Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Zagreb), Platforma za društveni centar Čakovec (Čakovec), Savez udruga Kaoperativa (Karlovac), Platforma doma mladih (Split), Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Savez udruga Rojc (Pula), Savez udruga Molekula (Rijeka) te Mreža društveno-kulturnih centara (Zagreb).

acf logo

Objavljeno
Objavljeno

Povezano